تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی پي متروزين
حشره‌کش (شته کش) انتخابي پي متروزين (چس)

حشره‌کش (شته کش) انتخابي پي متروزين (چس)

پي متروزين (چس) نام انگلیسی:pymetrozine حشره‌کش انتخابي(شته کش) از گروه تري آزين فرمولاسيون: چس Chess % 25 WP تاریخ ثبت: ۸/۵/۷۵ (ثبت موقت اوليه) تمديد لغايت ۸۷ عليه شته توتون؛ ۲۹/۱۲/۸۲ (ثبت موقت اوليه) تمديد لغايت ۸۷ عليه شته جاليز؛ ۴/۴/۸۰ ( ثبت موقت اوليه ) تمديد لغايت ۸۶ عليه شته جاليز مزارع پنبه؛ ۱۶/۷/۸۰ (ثبت موقت اوليه) تمديد لغايت ۸۶ ؛ ۸/۵/۷۵ (ثبت موقت اوليه) تمديد لغايت ۸۷ عليه شته توتون؛ ۲۹/۱۲/۸۲ (ثبت موقت اوليه) تمديد لغايت ۸۷ عليه شته جاليز؛ ۴/۴/۸۰ (ثبت موقت اوليه) تمديد لغايت ۸۶ عليه شته جاليز مزارع پنبه ؛ ۱۶/۷/۸۰ ( ثبت موقت اوليه) تمديد لغايت ۸۶ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: شته کش انتخابي، به صورت سيستميک در داخل گياه حرکت کرده واز طریق […]