تمام مطالب برچسب : پرورش زنبور پارازیتوئید
تفاوت های بین حشرات شکارگر و پارازیتوئید

تفاوت های بین حشرات شکارگر و پارازیتوئید

تفاوت های بین حشرات شکارگر و پارازیتوئید حشرات شکارگر معمولا طعمه ی خود را به سرعت می کشند و آن را مورد تغذیه قرار می دهند این در حالی است که حشره های پارازیتوئید معمولا میزبان خود را به سرعت از بین نمی برند ، اما در هردوی این گروه ها طعمه ها در نهایت از بین می روند اما این مهم سرعت عمل و نحوه شکار آن هاست ، در حشرات شکارگر به اسنثنای مگش های شکارگر خانواده سیرفیده ، رژیم غذایی و زیستگاه حشرات کامل و مراحل نارس مشابه می باشند ، و تمام مراحل نشو و نمایی در کنار همدیگر به شکار می پردازند ولی برعکس در پارازیتوئید ها ، رژیم غذایی و زیستگاه والدین و فرزندان  […]