تمام مطالب برچسب : پلی ساکارید ها در بدن حشرات
ارتباط  کربوهیدرات ها در رژیم غذایی حشرات

ارتباط کربوهیدرات ها در رژیم غذایی حشرات

ارتباط کربوهیدرات ها در رژیم غذایی حشرات در بسیاری از گونه های حشرات گلوکز ، فروکتوز و ساکارز غذای مورد نیاز حشرات را فراهم می کنند ، در میان حشرات تفاوت هایی در نوع قند است از لحاظ مصرف قند در حشرات سن حشرات ، جنس حشرات ، در چه مرحله ی متامورفوزی هستند در میزان مصرفشان دخیل است . کربوهیدرات هایی که حشرات در مرحله لاروی تغذیه می کنند  : لارو برخی از حشرات به کربوهیدرات نیاز ندارند و  آن ها پروتئین و چربی را جایگزین قند ها کرده اند ، و انرژی مورد نیاز خودشان را این لارو ها از اکسیداسیون اسید های آمینه و اسید های چرب برطرف می کنند ، لاروهایی که می توانند بدون کربوهیدرات […]