تمام مطالب برچسب : پنی سیلیوم اکسپانسون
بیماری پوسیدگی کپک آبی (پوسیدگی نرم)

بیماری پوسیدگی کپک آبی (پوسیدگی نرم)

کپک آبی که پوسیدگی نرم یا پوسیدگی مرطوب هم نامیده می شود. مهمترین بیماری پس از برداشت سیب است. این بیماری در همه کشورها و مناطق سیب وجود دارد. خسارت آن در انبارهای قدیمی و سنتی بیشتر است. نشانه های بیماری اولین نشانه ها به صورت لکه های نرم و آبدار در سطح میوه ظاهر می شود. در شرایط مناسب در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد پوسیدگی زیاد شده، به عمق میوه می رسد. مرز بین قسمت های سالم و پوسیده مشخص است. بخش های آلوده به آسانی از بخش سالم جدا می شود. به این دلیل نام این بیماری کپک آب است که در شرایط مرطوب سطح میانی پوسیدگی با لبه شکافهای آن لایه ای پفکی و […]