تمام مطالب برچسب : پوسیده شدن میوه های درختان به
بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه به و مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه به و مبارزه با آن

پوسیدگی قهوه ای «به» از گیلان گزارش و عامل آن Monilia fructigena نام برده شده است. این بیماری بیشتر در مناطق مرطوب و پرباران شایع است و غالبا به میوه های رسیده – مخصوصا به میوه هایی که مورد حمله کرم به قرار گرفته اند و یا به هر علتی زخمی شده باشند- حمله می کند. عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای در باغهایی که در کاشت و داشت آنها نکات علمی و فنی رعایت می شود و در جلگه ها واقع شده اند دیده نمی شود و خسارت آن قابل توجه نیست. همان طور که قبلا گفته شد شکل جنسی این قارچ یعنی Monilinia fructigental در ایران روی درختان میوه دانه دار هنوز گزارش نشده است. میوه های عفونی که […]