تمام مطالب برچسب : پوسیدگی میوه انار
بیماری پوسیدگی میوه انار و مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی میوه انار و مبارزه با آن

پوسیدگی میوه انار، این بیماری در بیشتر باغهای انار کشور شیوع دارد. در اواخر فصل رویش در میوه های روی درخت و بیشتر موارد، پس از برداشت میوه و نگهداری آن در سردخانه یا انبار بروز می کند. نشانه های بیماری قارچهای مولد پوسیدگی میوه انار پس از ورود به داخل میوه، به سرعت رشد و نمو می کنند و زیاد می شوند. در این حالت گوشت دانه های انار نرم و لهیده می شود و به رنگهای سیاه، آبی، خاکستری یا مخلوطی از این رنگها در می آید. چنانچه عوامل بیماریزا از راه سوراخهای ایجاد شده در گلوگاه ميوه وارد شده باشند، معمولا نشانه ای از پوسیدگی در پوست میوه ظاهر نمی گردد. اگر ورود قارچهای بیماریزا به داخل […]