تمام مطالب برچسب : پژمردگی ورتسیلیومی سیب زمینی
شناسایی و کنترل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی گوجه فرنگی و سیب زمینی

شناسایی و کنترل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی گوجه فرنگی و سیب زمینی

بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی گوجه فرنگی و سیب زمینی ، قارچ های Verticillium albo-atrum و Verticillium dahliae  عامل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی (Verticillium wilt) هستند که باعث خسارت به سیب زمینی گوجه فرنگی و برخی دیگر از گیاهان زراعی میشود گونه Verticillium dahliae بر خلاف گونه دوم با تولید میکرواسکلرت میتواند بیش از ده سال دوام و بقاء خود را در خاك حفظ نماید. اسکلرتها در اثر ترشحات ریشه گیاه میزبان فعال و ریشه گیاه میزبان را آلودهو از طریق آوند هاي گیاه وارد ساقه گیاه شده و باعث مرگ آوند ها میگردند پژمردگی قارچ ورتیسیلیوم (قارچ ناقص) سبب زردی و پژمردگی یکسانی در برگهای پایین می شود.چنانکه این بیماری پیشرفت کند برگهای جوان شروع به پژمردگی وازبین رفتن می کنند تا […]