تمام مطالب برچسب : کارنس سم آلاکلر
معرفی علف کش آلاکلر

معرفی علف کش آلاکلر

نام انگلسی :Alachlor فرمول شیمیایی : C14H20ClNO2 علف‌کش انتخابي، سيستميک، از گروه كلرواستاميدها (آميد) فرمولاسیون: لاسو Lasso %48 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۵۴ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: جلوگيري از تقسيم سلول، بازدارنده سنتز پروتئين و رشد مريستم، ممانعت از سنتز اسيدهاي چرب با زنجيره بسيار طويل در گياهان حساس. گياه ذرت توسط گلوتاتيون ترانسفراز(glutathione transferase)، سميت اين علف‌كش را از بين مي‌برد و از اين جهت به آن مقاوم است. نحوه جذب و انتقال درگياه: به سهولت توسط ريشه گياه جذب شده و حركت آن در آپوپلاست و مقداري نيز در سيمپلاست است. تجمع اين علف‌كش بيشتر در اندام‌هاي رويشي است تا اندام‌هاي زايشي گياه. علائم تأثير در گياه: جلوگيري از جوانه‌‌زني و رشد اوليه گياهچه، بد شكلي گياهچه‌های جوانه زده. […]