تمام مطالب برچسب : کارنس سم آنيلوفوس + اتوكسي سولفورون
معرفی علف کش  آنيلوفوس + اتوكسي سولفورون

معرفی علف کش آنيلوفوس + اتوكسي سولفورون

میزان و نام انگلیسی سم : anilofos(300 g a.i./l) + ethoxysulfuron(15 g a.i./l) علف‌كش انتخابي، از گروه سولفونيل اوره و فسفروديتوات فرمولاسیون:  سان رايس پلاس Sunrice Plus %30+ %5/1SC تاریخ ثبت: سال ۱۳۷۸ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بخش اتوكسي سولفورون بازدارنده اسيد‌های آمينه، بازدارنده ALS و بخش آنيلوفوس بازدارنده تقسيم سلول و اسيدهاي چرب با زنجيره خيلي طويل. نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب آنيلوفوس از طريق ريشه و مقداري هم از طريق برگ صورت مي‌گيرد. جذب اتوكسي سولفورون از طريق برگ‌هاي گياه است. علائم تأثير در گياه: شروع زردي از نوك برگ‌ها و گسترش به ساير بخشهاي گياه و در نهايت خشك شدن اندام‌هاي هوايي است. علائم تغيير رنگ ابتدا در برگ‌هاي بالا و سپس در برگ‌هاي پايين مشاهده مي‌شود. […]