تمام مطالب برچسب : کارنس سم تيابندازول + فلوتريافول
قارچ‌كش سیستمیک تيابندازول + فلوتريافول (وینسیت پی)

قارچ‌كش سیستمیک تيابندازول + فلوتريافول (وینسیت پی)

تيابندازول + فلوتريافول (وینسیت پی) نام انگلیسی : flutriafol + thiabendazole قارچ‌كش سیستمیک با طیف اثر وسیع از گروه بنزیمیدازول + تري‌آزول فرمولاسيون: ۱٫ وینسیت پی Vincit P % 5 DS تاریخ ثبت: ۶/۳/۷۰ به مدت سه سال و ۱۸/۴/۷۵ تمديد به مدت ۳ سال – تمديد لغايت ۸۶ نحوه اثر: تيابندازول با ممانعت از سنتز بتاتوبولين و فلوتريافول از طريق جلوگيري از سنتز ارگوسترول اثر خود را اعمال مي‌كنند. موارد مصرف در ايران: سياهك پنهان و سياهك آشكارگندم وجو. راهنماي مصرف: ضدعفوني بذر به نسبت ۲ در هزار. ملاحظات زيست محيطي: •ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 1480 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، ۶۱ ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، ۷۸ میلی‌گرم بر لیتر […]