تمام مطالب برچسب : کارنس سم تيديازورون
كنترل كننده رشد گياه تيديازورون (دراپ)

كنترل كننده رشد گياه تيديازورون (دراپ)

تيديازورون (دراپ) نام انگلیسی : thidiazuron   فرمولاسيون: دراپ Dropp w/v %50 WP تاریخ ثبت: ۱۷/۲/۶۹ ثبت موقت سه سال ، ۱۰/۵/۷۳ تمديد ثبت موقت سه سال ، در ۲۸/۷/۷۶ تمديد تا ۲۹/۱۲/۷۹ تمديد لغايت ۸۵ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: كنترل كننده رشد گياه موارد مصرف در ايران: برگ ريز پنبه راهنماي مصرف: •مخلوط با دف به نسبت دو ليتر دف و ۲۰۰ گرم دراپ درهكتار محلول پاشي شود ملاحظات زيست محيطی: •ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران ۴۰۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان ۵۰۰۰-۳۱۶۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها ۱۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی ۱۰ میلی‌گرم بر لیتر