تمام مطالب برچسب : کارنس سم ديفنوكونازول
قارچ‌كش سیستمیک با اثر حفاظتی ديفنوكونازول (ديويدند)

قارچ‌كش سیستمیک با اثر حفاظتی ديفنوكونازول (ديويدند)

ديفنوكونازول نام انگلیسی : difenoconazole قارچ‌كش سیستمیک با اثر حفاظتي و معالج از گروه تري‌آزول‌ها فرمولاسيون: ۱٫ ديويدند Dividend %3 FS ۲٫ ديويدند Dividend % 3 DS تاریخ ثبت: عليه سياهك پنهان: ۴/۸/۷۷ به مدت ۳ سال، تمديد لغايت ۸۶ ؛ عليه سياهك آشكار؛ ۱۴/۴/۷۸ به مدت ۳ سال ، تمديد لغايت ۸۶؛ عليه پنهان معمولي گندم : ۱۷/۳/۷۸ به مدت ۳ سال، تمديد لغايت ۸۶ (۲) – ۲۱/۹/۷۹ به مدت ۳ سال ، تمديد لغايت ۸۵؛ ۳/۲/۸۶ جهت سياهك پنهان پاكوتاه(۱) نحوه اثر: جلوگيري از بيوسنتز ارگوسترول موارد مصرف در ايران: كنترل سياهك پنهان، آشكار و پاكوتاه درگندم موارد مصرف در ساير كشورها: كنتـرل طيف وسيـعي از قارچ‌هاي بيماري‌زاي گياهي متعلـق به گروه آسكـوميست‌ها، بازيديوميسـت‌ها و قارچ‌هاي ناقص شامل Alternaria، […]