تمام مطالب برچسب : کارنس سم ديکلوفوپ متيل
علف‌کش انتخابي و سيستميک ديکلوفوپ متيل (ايلوکسان)

علف‌کش انتخابي و سيستميک ديکلوفوپ متيل (ايلوکسان)

ديکلوفوپ متيل (ايلوکسان) نام اتگلیسی:diclofop methyl علف‌کش انتخابي، سيستميک و تماسي از گروه آريلوکسي فنوکسي پروپيونيک اسيد فرمولاسیون: ايلوکسان Iloxan %36 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۵۹ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: تخريب غشاء سلولها، كاهش دهنده كلروفيل و بازدارنده فتوسنتز، ACCase و فعاليت مريستمها نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب عمدتاً توسط برگ‌ها و مقداري نيز توسط ريشه‌ها در خاك مرطوب سورت می گیرد. اين علف‌كش در گياه انتقال مي‌يابد. علائم تأثير در گياه: علائم در مصرف پيش رويش به كندي ظاهر مي‌شود. در گونه‌هاي باريك برگ حساس رشد ساقه و ريشه تضعيف مي‌شود، سپس پژمردگي و لكه‌هاي كلروز به صورت پراكنده ظاهر مي‌شود. ماندگاري در خاك(نيمه عمر): كمتر از ۲ ماه موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز کشيده برگ در […]