تمام مطالب برچسب : کارنس سم فلوديوكسونيل (سلست)
قارچ کش تماسی فلوديوكسونيل (سلست)

قارچ کش تماسی فلوديوكسونيل (سلست)

فلوديوكسونيل نام انگلیسی : fludioxonil قارچ‌كش تماسي با تأثير ابقايي طولاني مدت فرمولاسيون:  ۱٫ سلست Celest % 5/2 FS تاریخ ثبت: ۱۰/۴/۸۱ ثبت موقت اوليه – تمديد لغايت ۸۶ منحصراً جهت كاربرد در شمال كشور نحوه اثر: فلوديوكسونيل از تكثير اسپورهاي قارچ جلوگيري كرده و از رشد و توسعه ميسليوم تا حدودي ممانعت مي كند . موارد مصرف در ايران:  پوسيدگي طوقه برنج موارد مصرف در ساير كشورها: عمدتاً از طريق ضدعفوني بذر در گندم و جو به منظور كنترل سياهك پنهان، سياهك سخت جو، پوسيدگي فوزاريومي ريشه و طوقه، كپك برفي و لكه قهوه‌اي راهنماي مصرف: •ضدعفوني بذر به ميزان ۲ در هزار (۲‌ ميلي‌ليتر براي هر كيلوگرم بذر) در مناطق برنج‌كاري شمال كشور. •بذرها را بايد به مدت ۲۴ […]