تمام مطالب برچسب : کارنس سم فناميفوس (نماکور)
نماتد کش سیستمیک فناميفوس (نماکور)

نماتد کش سیستمیک فناميفوس (نماکور)

فناميفوس نام انگلیسی : fenamiphos فرمول شیمیایی : C13H22NO3PS نماتدكش سيستميك از گروه تركيبات فسفره آلي فرمولاسيون:  نماكور Nemacur % 10 G تاریخ ثبت: ۱/۹/۷۸ ثبت موقت تمديد لغايت ۸۷ در باغات چاي – ۳/۲/۸۰ ثبت موقت تمديد لغايت ۸۶ در باغات پسته نحوه اثر: اختلال در سیستم عصبی از طريق مهار آنزیم استیل کولین استرازدر سیستم عصبی نماتد. موارد مصرف در ايران:  نماتد ريشه‌گره‌اي در پسته و نماتد مولد زخم ریشه در چای. راهنماي مصرف:  •نماتد ريشه‌گره‌اي در پسته: محلول‌پاشي خاك باغات پسته به نسبت ۱۵ گرم در هر متر مربع. •نماتد مولد زخم ریشه در چای: محلول‌پاشي خاك باغات چاي به نسبت ۵ گرم در هر متر مربع. ملاحظات زيست محيطي: •ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 6 میلي‌گرم بر […]