تمام مطالب برچسب : کارنس سم كلرپايريفوس + كلرپايريفوس متيل
حشره کش و کنه کش كلرپايريفوس + كلرپايريفوس متيل (گلادياتور)

حشره کش و کنه کش كلرپايريفوس + كلرپايريفوس متيل (گلادياتور)

كلرپايريفوس + كلرپايريفوس متيل نام انگلیسی : chlorpyrifos+ chlorpyrifos- methyl حشره‌كش کنه کش تماسي، گوارشي با كمي خاصيت تدخيني از گروه فسفره آلي فرمولاسيون: گلادياتور Gladiator w/v % 50 EC تاریخ ثبت: ۴/۴/۷۵ به مدت ۳ سال تمديد لغايت ۸۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره‌كش كنه‌كش ،عصبی( مهار کننده آنزیم کلین استراز) موارد مصرف در ايران: موريانه راهنماي مصرف: •به صورت محلول پاشي يك درصد استفاده مي‌شود. •براییانتقال محلول سم به به محل فعالیت کلنی موریانه ها از روش تزریقدر خاک استفاده می شود. •مهارکننده آنزیم كولين استراز در سیستم عصبی می باشد. ملاحظات زيست محيطی:  •ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران۲۳۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم •براي پرندگان کم خطر است. •براي ماهي‌ها و ديگر موجودات آبزي خيلي خطرناک است.