تمام مطالب برچسب : Blepharis persica
معرفی تیره ی پای خرس – Acanthaceae

معرفی تیره ی پای خرس – Acanthaceae

معرفی تیره ی پای خرس – Acanthaceae خارسنبل : گیاه یکساله یا چندساله ، علفی یا بوته ای کوتاه ، به ارتفاع ۵ تا ۳۰ سانتی متر ، به رنگ سبز کلمی ، زیر و مژه دار با یقه سنبله بدون پایک و گاهی بیرون دهنده شاخه های کوتاه نسبتا ضخیم بالارونده ۱ تا ۳ سنبله ای ، برگ ها سخت شکننده و چرمی  ، قاعده ای سریعا ریزان  ، برگ های شاخه ای حائل سنبله ها مستطیلی یا سرنیزه ای خاردار دندانه دار ، سنبله های چهاروجهی مستطیلی چهاروجهی ، ستونی سکل ، برگه سخت سرنیزه ای پهن رگه دار شیار دار برگشته گسترده ، خاردار – نوک دار در دور طرف ۳ تا ۵ خاری . برگ ها […]