تمام مطالب برچسب : Cercospora carotae
شناسایی و کنترل بیماری سوختگی برگ هویج

شناسایی و کنترل بیماری سوختگی برگ هویج

بیماری سوختگی برگ هویج توسط قارچ های  Cercospora carotae، Alternaria dauci و باکتری Xanthomonas carotae ایجاد میشود، این عوامل بیماری زا در تمام مناطق دنیا که محصولات جالیز و زراعی باشند حضور دارند مشخصات بیمای باران های اواسط و اواخر تابستان میتواند عاملی باشد برای ایجاد بیماری، چرا که در این زمان برگ های هویج به رشد کامل خود رسیده اند، برگ ها و ساقه لکه های تیره ی قهوه ای – قرمز را نشان میدهند و نوک برگچه ها نیز حالت سوختگی به خود میگیرند در دمای ۱۸-۲۴ درجه ی سانتی گراد اگر باران نیز ببارد، خسارت بیماری افزایش پیدا میکند، خسارت بیماری خسارت این بیماری میتواند رشد محصول را تغییر داده و آن را ضعیف کند و از کامل شدن […]