تمام مطالب برچسب : (Cucumber Mosaic Virus (CMV
شناسایی و کنترل بیماری موزاییک خیار

شناسایی و کنترل بیماری موزاییک خیار

بیماری ویروسی موزاییک خیار (Cucumber Mosaic Virus (CMV  بیماری که به بسیاری از گیاهان حمله میکند خیار ، کدو ، کدو تنبل ، اسفناج ، کاهو ، نخود فرنگی و بسیاری از گلها و علفهای هرز بیشتر در آب و هوای معتدل گرم ، جایی که CMV توسط شته ها منتقل می شود مشخصات بیماری موزاییک خیار برگها ترد و شکننده می شوند و لکه هایی زرد در زمینه ای سبز تیره در برگ دیده می شوند. میوه ها پیچ خورده، و طعم میوه به سمت تلخ شدن می زند خسارت مانند سایر ویروس های گیاهی ، ویروس موزائیک خیار با سیگنال ژنتیکی در گیاه دخالت می کند. برگهای خسارت دیده توسط ویروس نمی توانند به طور عادی عمل کنند […]