تمام مطالب برچسب : gray mold
بیماری پوسیدگی کپک خاکستری و مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی کپک خاکستری و مبارزه با آن

کپک خاکستری از نظر خسارت دومین بیماری انباری سیب است و مهم ترین عامل بیماری پس از برداشت گلابی است این بیماری در دمای معمول سردخانه ها از هر بیماری دیگر انباری به جز پوسیدگی موکوری سریعتر توسعه می یابد. نشانه های بیماری لکه هایی که درمجاورت گلگاه میوه به وجود می آیند ابتدا قهوه ای کم رنگ و بافت قسمت های پوسیده در آغاز سفت و چغر است. توسعه این لکه ها که اطراف گودی گلگاه را فرا میگیرد. ممکن است متوقف شود، ولی بیشتر اوقات پوسیدگی در گوشت میوه پیشروی میکند. عفونت اولیه می تواند از محل قطع دم میوه هم باشد، ولی بیشتر اوقات آلودگی از محل ترکها و زخمها بوجود می آید. در شرابط مرطوب اسپورهای […]