تمام مطالب برچسب : Kiwifruit gray mold
بیماری کپک خاکستری میوه کیوی و نحوه مبارزه با آن

بیماری کپک خاکستری میوه کیوی و نحوه مبارزه با آن

کپک خاکستری میوه کیوی (Kiwifruit gray mold)این بیماری نخستین بار به وسیله طاهری و همکاران روی میوه های کیوی که در سردخانه نگهداری می شدند مشاهده و گزارش شد. گزارش دهندگان معتقدند کپک خاکستری میوه کیوی یکی از مهم ترین بیماریهای پس از برداشت کیوی در شمال ایران محسوب می شود. نشانه های بیماری معمول ترین نشانه بیماری نوعی پوسیدگی نرم است که در دمگاه یا محلهای زخمی میوه پایدار می گردد. بافتهای عفونی به رنگ تیره در می آیند، حالت آبگز و لهیده پیدا می کنند. در بخشهای پوسیده و حتی روی کاسبرگهای باقیمانده در گلگاه میوه میسلیوم های سفیدرنگ با اسپورهای قهوه ای- خاکستری قارچ عامل بیماری تشکیل می شوند. نشانه های بیماری عامل این بیماری Botrytis cinerea […]