تمام مطالب برچسب : Lettuce Downy Mildew
شناسایی و کنترل بیماری سفیدک داخلی کاهو

شناسایی و کنترل بیماری سفیدک داخلی کاهو

  Bremia lactucae  قارچی است که عامل بیماری Lettuce Downy Mildew ( سفیدک داخلی کاهو ) است بیماری گیاهی سفیدک داخلی در مناطق خنک و مرطوب با سرعت بالایی رشد می‌کند. عامل بیماری گیاهی سفیدک داخلی کاهو، تنها باعث آلودگی این محصول می‌شود. مشخصات بیماری نشانه‌های اولیه بیماری گیاهی سفیدک داخلی کاهو روی سطح بالایی برگ‌ به شکل لکه‌های زاویه‌ دار، رنگ پریده و متمایل به زرد دیده می‌شود. آب و هوای مرطوب و محدوده دمای ١۵ تا ١٨ درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان‌گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی سطح خاک صورت می‌گیرد. باد و باران تاثیر بسیاری در جابجایی عامل بیماری دارد. با گسترش بیماری و با گذشت حدود دو هفته از آغاز آلودگی، […]