تمام مطالب برچسب : Meloidogyne hapla در گوجه فرنگی
شناسایی و کنترل خسارت نماتد مولد گره گوجه فرنگی

شناسایی و کنترل خسارت نماتد مولد گره گوجه فرنگی

Meloidogyne incognita  ( نماتد مولد گره گوجه فرنگی ) در آب و هوای گرم و M. hapla  در شرایط آب و هوایی سرد خسارت ایجاد میکنند و به گوجه فرنگی، فلفل، بامیه، هویج و بسیاری دیگر از محصولات زراعی حمله میکند مشخصات بیماری نماتد مولد گره گوجه فرنگی ، کرم های کوچک است که در خاک زندگی می کنند و وقتی از ریشه های گوجه فرنگی را به عنوان محل پرورش انتخاب میکنند به انگل گیاه تبدیل می شوند. اغلب نماتد ها از طریق صدمات کوچک وارد ریشه گوجه فرنگی می شوند. با افزایش تعداد آنها ، ریشه های اصلی از بین رفته و جایگزین آن ریشه های فرعی زیادی تولید میشود خسارت رشد گیاه بشدت کاهش می یابد و […]