تمام مطالب برچسب : Monilinia
مقاله ی Characterization of Monilinia spp. Populations on Stone Fruit in South Italy

مقاله ی Characterization of Monilinia spp. Populations on Stone Fruit in South Italy

شناسایی گونه های Monilinia spp و جمعیت آن ها بروی میوه های هسته دار در جنوب ایتالیا Characterization of Monilinia spp. Populations on Stone Fruit in South Italy D. Abate, C. Pastore, D. Gerin, R. M. De Miccolis Angelini, C. Rotolo, S. Pollastro, and F. Faretra Plant Disease, September 2018, Volume 102, Number 9 , Pages 1708-1717 https://doi.org/10.1094/PDIS-08-17-1314-RE D. Abate C. Pastore , D. Gerin, R. M. De Miccolis Angelini, C. Rotolo, S. Pollastro,† and F.Faretra, Department of Soil, Plant and Food Sciences, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 70126 Bari, Italy بخش خلاصه مقاله به زبان فارسی :  گونه  های Monilinia مسئول فرسایش قهوه ای میوه های دانه دار و هسته دار در مزرعه و درمرحله پس از برداشت است. Monilinia laxa و M. fructigena  بومی منطقه اروپا می باشند. در حالی که M. fruitticola یک پاتوژن قرنطینه در منطقه سازمان حفاظت از اروپا و مدیترانه است که [...]