تمام مطالب برچسب : Nematospora coryli
بیماری ماسوی پسته و نحوه مبارزه با آن

بیماری ماسوی پسته و نحوه مبارزه با آن

ماسوی پسته در سال ۱۳۴۳ از استان کرمان گزارش شد. نوع بیماري و علل ظهور آن نامعلوم بود. این بیماري همچنین از مناطق پسته خیز دامغان، فارس و قزوین و کرمان در همین سال گزارش شد. باغداران رفسنجان آنرا ماسو (ماست مانند) نامیدند. این بیماری فقط به مغز دانه ی پسته خسارت میزند و باعث فساد مغز پسته می شود. علائم بیماری علائم بیماری ماسوی پسته فقط در مغز دانه ی پسته بروز می کنند و در سایر اندامهاي درخت دیده نمی شوند. مغز میوه ها تغییر شکل یافته، می خشکند یا لکه هاي بافت مرده روي آنها ظاهر می شوند و زمانی در مغز میوه هاي نارس آلوده، ماده ای چسبناک و بی رنگ متمایل به سفید، ماست مانند، […]