تمام مطالب برچسب : Phomopsis cinerascens
شناسایی بیماری شانكر فوموپسیسی انجير و مبارزه با آن

شناسایی بیماری شانكر فوموپسیسی انجير و مبارزه با آن

شانكر فوموپسیسی انجير که به آن شانکر انجیر هم گفته می شود در انجیرستانهای دیم کشور به خصوص در شهرهای استهبان، جهرم، کازرون و فیروز آباد استان فارس (فقيه، ۱۳۸۰) و منطقة راویز رفسنجان به شدت شیوع دارد و باعث خشک شدن بسیاری از شاخه ها و گاهی تمامی درخت انجیر می گردد. این بیماری در بسیاری از کشورهای انجیر خیز اروپا و نیز کالیفرنیای آمریکا نیز شیوع دارد. خسارت شانکر فوموپسیسی انجیر در باغهای فاریاب کمتر است. نشانه های بیماری بیماری به تنه درخت انجیر و شاخه های چندساله و قطور حمله می کند. در آغاز وقوع عفونت، نشانه ها خیلی واضح نیستند، زیرا شروع آلودگی فقط با اندکی تغییر رنگ پوست همراه است. بعد از گذشت چند سال […]