تمام مطالب برچسب : Pieris napi
آفت کلمیان – سفیده ی شلغم Pieris napi

آفت کلمیان – سفیده ی شلغم Pieris napi

آفت کلمیان – سفیده ی شلغم Pieris napi این آغن بیشتر در نواحی شمالی کشور و از روی میربان هایی مانند کلم ، تربچه و سایر گیاهان تیره ی کلمیان گزارش شده است ، فعالیت آن  در برخی از کشور های دیگر مانند هندوستان ، مالزی ، چین نیز گزارش شده است ، این آفت بیشتر روی علف های هرز تیره ی کلمیان فعالیت دارد و به محصولات زراعی خسارت کمتری وارد میکند Pieris napi ( Lepidoptera : pieridae ) Green-Veined white butterfly شکل شناسی سفیده ی شلغم : حشره ی کامل این آفت اندکی کوچک تراز سفیده کوچک کلم است و عرض آن با بال های باز به حدود ۴۰ میلی متر می رسد ، در پروانه های ماده  رگبال […]