تمام مطالب برچسب : Rhizopus Stolonifer
بیماری پوسیدگی ریزوپوسی سیب و مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی ریزوپوسی سیب و مبارزه با آن

پوسیدگی ریزوپوسی سیب ، این بیماری در بیشتر مناطق سیب خیز جهان شایع است. پوسیدگی ریزوپوسی معمولا به میوه های مصدوم، یخ زده یا زیاد رسیده که در خارج از سردخانه نگهداری می شوند حمله می کند. نشانه های بیماری اولین نشانه های بیماری به شکل لکه های قهوه ای رنگ نرم نمایان می شوند. این لکه ها در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد به سرعت توسعه یافته، نرم، آبدار و تیره رنگ می شوند. چنانچه پوست میوه در محل این لکه ها پاره شود، شیرابه به خارج جریان پیدا می کند که بوی ترشی می دهد. روی لکه های پوسیده و لهیده، پوشش متراکم میسلیوم های قارچ به شکل کیک سفید به وجود آمده، اسپورانژهای قارچ روی آنها تشکیل […]