تمام مطالب برچسب : Vascum album
معرفی تیره ی دارواش (شیرینک ) Loranthaceae

معرفی تیره ی دارواش (شیرینک ) Loranthaceae

معرفی تیره ی دارواش (شیرینک ) Loranthaceae نام انگلیسی : Mistletoe Family گیاهانی بوته ای با انشعابات دوتایی ، کلروفیل دار و نیمه انگلی ، برگ ها ساده ، متناوب ،  چرمی و بدون گوشوارک ، میوه سته حاوی ماده چسبنده و شیرین ، دانه های لزج با چسبیدن به ساقه میزبان روییده و اندام مکنده ای به جای ریشه تولید می کند که به تدریج پوست را سوراخ کرده و با نفوذ به آوند های چوبی ، قادر به جذب آب و مواد معدنی از گیاه میزبان است . جنس های مهم این تیره عبارتند از : شیرینک ( چشم بلبلی ) Loranthus و دارواش (viscum) شیرینک  Lorantharus europaeus  با نام انگلیسی  Continental mistletoe شاخه ها شکننده ، برگ […]