تمام مطالب برچسب : Verticillium dahliae Kleb
پژمردگی ورتیسلیومی درختان میوه ی هسته دار

پژمردگی ورتیسلیومی درختان میوه ی هسته دار

پژمردگی ورتیسلیومی ، در جهان این بیماري روي زردآلو، هلو، آلو، گیلاس، آلبالو و شلیل گزارش شده است. علاوه بر درختان مذکور پایه هایی که معمولاً براي این درختان به کار می روند نیز نسبت به پژمردگی ورتیسلیومی حساس هستند. این پایه هاي حساس شامل آلوي میروبالان و گیلاس محلب هستند. در ایران این بیماري روي زردآلو در شاهرود، خوي، استانهاي کرمان و سمنان؛ روي بادام در نیشابورف استان سمنان، کرمان و چهارمحال و بختیاری؛ روي گیلاس و آلبالو در استان کرمان روي آلو و گوجه در گرگان و استان مازندران گزارش گردیده است. علائم بیماری پژمردگی ورتیسلیومی در زرد آلو و بادام، نخستین نشانه ي بیماري به شکل پژمردگی ناگهانی برگهاي یک یا چند شاخه در اوایل تابستان بروز […]